صفحه نخست » طرحهای توجیهی  » طرح توجیهی درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

طرح توجیهی درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

فرمت : PDF | حجم : 1.27 مگابایت | صفحات : 69

خرید و دانلود آنی فایل
2000 تومان

موضوع   : طرح توجیهی درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن  گل و گیاه به روش Dry Freez

 

 

 

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناس ی است که قبل از اجر ا ی طرح های سرما یه گذاری اقتصاد ی
انجام م ی گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فن ی و ما ل ی و اقتصاد ی طرح مورد بررس ی و آنا ل یز قرار
گرفته و نتا یج حاصل از آن به عنوان مبنا یی بر ا ی تصم یم گی ری سرما یه گذ اران مورد استفاده قرار
می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدما تی درجه بند ی ، بسته بند ی و خشک کردن گل و گ ی اه
می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژ ی مطالعات امکان سنج ی ته ی ه گرد ی ده Dry Freez به روش
است و مطابق متدولوژ ی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به ط ور د قیق معر فی شده و سپس بررس ی های
لازم رو ی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن ی در خصوص چگونگ ی تو لید و امکانات
سخت و نرم افزاری مورد ن یاز نیز شناسا یی شده و در نها یت ظر فیت های اقتصاد ی و حجم سرما یه گذاری
مورد نیاز بر ای اجر ای طرح برآورد و ارائه خو ا هد شد تا با استفاده از آن سرما یه گذران و علاقه مندان
محترم بتوانند ک ل یه اطلاعات مورد ن یاز را کسب و در جهت انجام سرما یه گذار ی اقتصاد ی با د ید باز و
مسیر شفاف اقدام نما یند. امید است ا ین مطالعات کمک ی هرچند کوچک در راستا ی توسعه صنعت ی

کشورمان بعمل بیاورد .

 

 

 

2000 تومان – خرید
خرید و دانلود آنی فایل
2000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، دانلود فوری فایل و دریافت لینک دانلود فایل در ایمیل شما.

کلیه  طرحهای توجیهی سایت به صورت فایل پی دی اف هستند وقدیمی می باشند

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
© Copyright tarh-tojihi.com 2016-2017.
Design By tarh-tojihi.com